Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07/05/2021 tarihli E-20117910-163.99-00063815412 sayılı “GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı” konulu yazısında özetle;

Laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP’ e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler
için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde;

1) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ilgili muayene memurunca işlemleri tamamlanmadan önce;

a) Yükümlü tarafından temin edilen menşe şahadetnamesinin Gümrük Kanunu’nun 46 ncı ve 70
inci maddelerinde belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmesi durumunda mezkur belgenin kabul
edilmesi,

b) Söz konusu süreler içerisinde yükümlü tarafından menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi
durumunda alınmayan veya eksik alınan vergiler ve mali yükümlülüklerin tahsil edilmesi veya
yükümlü tarafından talep edilmesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci
fıkrası çerçevesinde işlemlerin yapılması,

2) 1 (b)’de belirtildiği şekilde işlem yapılan durumlarda, yükümlü tarafından beyannamenin tescil
tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında alınan teminatın iade edilmesi veya mezkur 38 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde tahsil edilen tutarın geri verilmesi” denilmektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Yazısı: GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı

0 Comments

Bir Cevap Yazın